Argraffu

Am SYMF

Rydym yn gweithredu ledled Cymru. Er mwyn gweld ein gwasanaethau fesul ardal, ymwelwch â’n map rhyngweithiol.

Llamau

LlamauMae Llamau yn cefnogi pobl ifanc fregus a menywod sydd dan berygl o fod yn ddigartref i fyw bywydau annibynnol, hapus a llwyddiannus. Mae Llamau yn gweithio i sicrhau fod y bobl ifanc fregus hyn yn cael cefnogaeth ar gyfer y rhwystrau a'r heriau maent yn eu hwynebu, o gael mynediad at lety diogel at gael eu helpu i mewn i swydd neu i ddychwelyd at addysg. Fe rennir y sefydliad yn nifer o wasanaethau penodol er mwyn targedu'r math iawn o gefnogaeth at bob un unigolyn sy'n defnyddio'r gwasanaeth. A chyda'r gwasanaethau amrywiol hyn, fe all Llamau gynnig cefnogaeth a all newid bywydau 4,000 o'r bobl fwyaf bregus yng Nghymru bob blwyddyn.

Llamau yw'r partner sy'n arwain y prosiect Symud Ymlaen/ Moving Forward ac felly mae'n gyfrifol am oruchwylio llwyddiant y prosiect yn ei gyfanrwydd. Fe fydd adran Learning 4 Life Llamau yn gyfrifol am weithredu'r elfennau ymgysylltu ac asesu'r prosiect yn uniongyrchol yn y De-Ddwyrain a Gogledd Cymru, yn ogystal â darparu hyfforddiant sefydlu a pharodrwydd am waith cyn i'r bobl ifanc ddechrau ar eu lleoliadau gwaith. Fe fydd hyn yn cwmpasu hyfforddiant Sgiliau Hanfodol, datblygu sgiliau meddal, a pharatoad hanfodol at fod yn barod i weithio, gan gwmpasu iechyd a diogelwch, llythrennedd, TG ayyb. Yn olaf, fe fydd Llamau yn cynnig cefnogaeth i'r bobl ifanc wrth iddynt symud ymlaen o ddiwedd eu prosiect tuag at y cam nesaf ar eu taith tuag at fyw yn annibynnol.

SOVA

sova-logo-homeMae SOVA yn elusen gofrestredig sy'n gweithio ledled Lloegr a Chymru i helpu pobl fregus i osgoi troseddu trwy greu rwydweithiau gwirfoddol lleol. Amcanion Soca (Sova) yw hyrwyddo grwpiau ar y cyrion i integreiddio, i adsefydlu ac i adleoli, er enghraifft pobl ifanc sy'n troseddu, ffoaduriaid, a'r ddiwaith hir dymor. Maen nhw'n anelu at wella lles y grwpiau hyn trwy wella mynediad at addysg a chynhwysiant economaidd a chymdeithasol. Mae gwaith Sova gyda'r mentoriaid o'r cymunedau maent yn gweithio ynddynt wedi'u galluogi i ddatblygu gwasanaethau sy'n cwrdd ag anghenion unigol defnyddwyr eu gwasanaeth orau.

Fe fydd Sova yn gyfrifol am recriwtio pobl ifanc i mewn i'r prosiect, gan gwrdd â nhw i wirio'u cymhwyster, sicrhau fod pobl yn deall y prosiect a chytuno ar y canlyniadau. Fe fydd Sova hefyd yn gyfrifol am recriwtio, hyfforddi a rheoli mentoriaid gwirfoddol, y mae eu presenoldeb nhw'n angenrheidiol ar gyfer llwyddiant Symud Ymlaen / Moving Forward. Fe fydd y mentoriaid yn cael eu paru â'r bobl ifanc gan Sova ac fe fyddant ar gael o'r recriwtio cychwynnol hyd at ddarparu cefnogaeth yn dilyn y prosiect. Fe fydd presenoldeb y mentoriaid yn golygu y bydd gan y bobl ifanc a recrewtir un person cyson i droi ato am gefnogaeth trwy gydol y prosiect.

Gisda

GISDA logoFe sefydlwyd elusen gofrestredig Gisda ym 1985 gan grŵp o wirfoddolwyr i fynd i'r afael â'r broblem gynyddol o bobl ifanc ddigartref yng Nghaernarfon. Ers hynny, mae Gisda wedi tyfu i weithio ledled Gwynedd. Nod Gisda yw cynnig y cyfle i bobl fregus wella eu hansawdd bywyd fel nad ydynt dan anfantais oherwydd tlodi. Maen nhw'n cwrdd â'r nod hwn trwy ddarparu ystod o wasanaethau gwahanol o dai â chymorth ac addysg. Mae Gisda yn sefydliad blaengar sy'n ymdrechu i godi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd ac sy'n gweithio'n galed i leihau'r broblem o ddigartrefedd ymysg pobl ifanc.

Fe fydd Gisda yn darparu elfennau o brosiect Symud Ymlaen/ Moving Forward yng Ngogledd-Orllewin Cymru, lle maen nhw wedi'u lleoli. Fe fyddan nhw'n cyfrannu at y prosiect trwy ddarparu'r cam sefydlu ac asesu, lle y bydd y bobl ifanc yn gweithio i lunio cynllun datblygiad personol, yn cymryd rhan mewn Asesiad Sgiliau Hanfodol a'r cam sefydlu a bod yn barod am waith. Fe fyddan nhw'n defnyddio'u harbenigedd i sicrhau fod y bobl ifanc yn barod i wneud eu lleoliadau gwaith cyn iddyn nhw ddechrau, ac felly ddarparu profiad gwell i'r cyfranogwyr a'r cyflogwyr fel ei gilydd. Fe fydd cefnogaeth bontio ar gael gan Gisda i'r bobl ifanc pan fyddan nhw'n symud ymlaen o'u lleoliadau gwaith.

Construction Youth Trust

Construction Youth TrustMae'r Construction Youth Trust yn elusen sy'n arbenigo mewn helpu ystod eang o bobl y mae eu hamgylchiadau cymdeithasol ac economaidd yn peri anawsterau sylweddol rhag eu cyflogi yn y diwydiant adeiladu. Nod yr Ymddiriedolaeth yw cefnogi pobl ifanc lle mae eu taith i'r gwaith yn gallu bod yn heriol oherwydd rhwystrau sy'n gysylltiedig â'u hamgylchiadau ariannol, diffyg ymwybyddiaeth o gyfleoedd yn y diwydiant, hunan-barch isel, eu rhyw neu eu hethnigrwydd. Mae gan yr Ymddiriedolaeth gofnod o lwyddiant mewn lleoli pobl ifanc gyda chyflogwyr adeiladu. Mae ganddi ddolenni cryf â'r diwydiant adeiladu ac mae'n gweithio gydag ystod o gontractwyr a chyflogwyr eraill yn y sector, i ddarparu lleoliadau gwaith a chyfloedd â thâl.

Mae arbenigedd y Construction Youth Trust mewn gweithio â darparwyr cyflogaeth a phobl fregus yn golygu ei bod mewn sefyllfa ddelfyrdol i ddarparu lleoliadau gwaith ledled Cymru ar gyfer y bobl ifanc ar y prosiect Symud Ymlaen/ Moving Forward. Fe fydd yn defnyddio'u cysylltiadau o fewn y diwydiant adeiladu i greu cyfleoedd gwaith ac i gefnogi'r bobl ifanc a'r cyflogwyr trwy gydol y lleoliadau. Fe fydd yr Ymddiriedolaeth yn darparu hyfforddiant i'r cyflogwyr er mwyn sicrhau fod y lleoliadau gwaith yn addas ac yn ystyrlon ac fe fydd yn cefnogi'r bobl ifanc i gyrraedd yr Open College Network level 1 Award yn ystod eu lleoliad, wedi'i seilio ar sgiliau cyflogadwyedd hanfodol.

CBSA

CBSAWedi'i sefydlu'n fenter i'r ieuenctid yn Llanelli yn 1998, mae'r CBSA wedi esblygu'n sefydliad ledled Cymru sydd â'r nod o roi'r sgiliau a'r hyder i gymunedau, unigolion a busnesau i gyrraedd eu llawn potensial yn haws trwy ddod â nhw ynghŷd i weithio'n adeiladol ar y cŷd. Mae'n gwneud hynny gyda'r cred fod cymunedau a busnesau cryf yn cefnogi ei gilydd: mae cymunedau angen busnesau cynaliadwy a chryf er mwyn bod yn ffyniannus; ac mae busnesau ffyniannus angen cymunedau sefydlog a mentrus. Mae'r CBSA ar hyn o bryd yn cyflawni nifer o brosiectau cymdeithasol a gwasanaethau i gefnogi busnesau, y ddau dan gytundeb Llywodraeth Cymru a thrwy weithgareddau masnachol. Mae CBSA yn un o'r sefydliadau gyda'r nifer mwyaf o aelodau busnes yng Nghymru, gyda dros 2,000 o aelodau.

Fe fydd CBSA yn darparu'r prosiect Symud Ymlaen/ Moving forward yn Ne-Orllewin a Chanolbarth Cymru. Fe fyddan nhw'n darparu'r camau Ymgysylltu ac Asesiad a Sefydlu a bod yn Barod am Waith yn yr ardaloedd hyn, yn ogystal â defnyddio'u profiad helaeth o'r amgylchedd fusnes yng Nghymru i ddod o hyd i gyfleoedd cyflogadwyedd dros dro i'r bobl ifanc. Fe fydd y lleoliadau hyn â chefnogaeth lawn ac fe fydd CBSA yn darparu cyngor a chefnogaeth i'r bobl ifanc ac i'r cyflogwyr er mwyn sicrhau fod anghenion pawb yn cael eu cwrdd â nhw. Fe fydd CBSA hefyd yn darparu hyfforddiant sy'n seiliedig ar waith ac hyfforddiant ychwanegol i'r bobl ifanc, yn ogystal â chefnogaeth bontio er mwyn sicrhau pontiad cadarnhaol i'r cyfranogwyr wrth i'w lleoliadau gwaith dynnu i derfyn.

 
WEFO ESFWCVA Active Inclusion Fund Logo
 
 
Partneriaid
 
Llamau - Logo Red
 
Centre for Business and Social Action 

Symuyd Ymlaen / Moving Forward, 23 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9HA | Ffôn: 029 2023 9585 | Elusen gofrestredig 701772 | Rhif Cwmni 02396224